יום שני, 21 במרץ 2016

משרד עורכי דין נועם קוריס המלצה חב' ראפ...

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר      
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז         
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

יום חמישי, 17 במרץ 2016

מינוי אפוטרופוס לרכושו של בן משפחה:- משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' / עו"ד יפית לוי


במאמרי זה אתמקד במינוי אפוטרופוס לרכושו של בן משפחה:-
החוק המסדיר את העניין:-
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 להלן: “החוק")

בית המשפט המוסמך לדון:-
בית משפט לענייני משפחה (סעיף 78 לחוק)

מינוי אפוטרופוס – מתי ?
בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לקטין, לפסול דין, לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם (סעיף 33 לחוק)

מי יכול להגיש בקשה למינוי כאפוטרופוס:-
בן זוגו של אותו אדם הזקוק לאפוטרופוס. (סעיף 33(ב) לחוק).
הוריו, ילדיו, אחים שלו, סבים/ות, נכד/ה. (סעיף 80 לחוק)

הסכמת המבקש להתמנות כאפוטרופוס:-
לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך (סעיף 37 לחוק)

מיהו "חסוי" -
חסוי הוא האדם הזקוק לאפוטרופוס (הקטין או פסול הדין או אותו אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו).

שמיעת החסוי ע"י בית משפט:-
לפני מינוי אפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת החסוי, אם הוא מסוגל להבין וניתן לברר דעתו (סעיף 36 לחוק)

מינוי אפוטרופסים אחדים:
בית המשפט רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד; משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקיד האפוטרופסות על האפוטרופסים במשותף או לחלק ביניהם. (סעיף 45 לחוק).

סמכות מקומית:-
את הבקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש לבית משפט לענייני משפחה בתחום השיפוט בו מתגורר החסוי.

צדדים נוספים לבקשה למינוי אפוטרופוס (המשיב):-
ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, לפי המחוז.
מחוז ת"א/ מחוז חיפה והצפון/ מחוז ירושלים/ מחוז דרום

המסמכים אשר נדרשים להיות מצורפים לבקשה למינוי אפוטרופוס:-
תצהיר המבקש להתמנות לאפוטרופוס.
תעודת רופא, המעידה על מצבו הרפואי של החסוי, המצריך מינוי אפוטרופוס.
 כתבי הסכמה בני משפחה מדרגה ראשונה, המסכימים למינוי המבקש לאפוטרופוס.אגרה:-
הגעתם לבית משפט להגיש את המסמכים למינוי אפוטרופוס, במזכירות בית המשפט תתבקשו לשלם אגרה בסכום של כ – 555 שקלים, לצורך פתיחת התיק.

פטור מאגרה:-
ניתן להגיש יחד עם הבקשה למינוי אפוטרופוס, בקשה לפטור מאגרת פתיחת תיק.
שתי הבקשות יעלו יחד להחלטת השופט/ת, במידה והשופט/ת יאשר פטור מאגרה, ידון בבקשה למינוי אפוטרופוס.
במידה והשופט/ת לא יאשר פטור מאגרה, שתי הבקשות יוחזרו למזכירות בית המשפט, ורק לאחר תשלום אגרה , תעלה הבקשה למינוי אפוטרופוס להחלטת השופט/ת.

קיבלתם צו מינוי כאפוטרופוס על רכושו של החסוי, מה עכשיו ?
העתק מצו המינוי מועבר ע"י בית המשפט למשרד האפוטרופוס הכללי (באותו המחוז).
על האפוטרופוס חלות חובות, המפורטות בחוק ובתקנות לחוק.
בין היתר, חובות דיווח לאפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי: -
האפוטרופוס הכללי הוא הגורם המפקח על פעולות של אפוטרופסים על רכושם של חסויים, שמונו ע"י בית המשפט. (סעיף 33 לחוק).
הפיקוח נעשה ע"י בדיקת דיווחים המתקבלים אצלו מהאפוטרופסים על רכוש שמונו, בהתייחס לרכוש שבניהולם, ע"י מפקחים מטעמו.

חובת דיווח – הגשת פרטה:-
עם קבלת הודעת המינוי, האפוטרופוס הכללי שולח לאפוטרופוס שמונה טופס פרטה כולל הסברים.
ניתן להוריד את הטופס מאתר משרד המשפטים/האפוטרופוס הכללי/טפסים.
פרטה היא למעשה תצהיר, בו על האפוטרופוס לפרט – נכון ליום המינוי - מהם הנכסים של החסוי, ומהם החובות של החסוי (בצירוף אישורים ואסמכתאות) .
את הפרטה חובה על האפוטרופוס  להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך 30  ימים מיום המינוי.
חריג לכך: אם האפוטרופוס הכללי פטר את האפוטרופוס מחובה זו, או קבע מועד אחר להגשה. (סעיף 51 לחוק)

חובת דיווח – הגשת דיווח "סל מחיה” של החסוי:-
על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי, יחד עם פרטת נכסי החסוי, דיווח בנוגע ל"סל המחיה" החודשי של החסוי. במילים אחרות – סכום ההכנסות וההוצאות החודשיות השוטפות והקבועות של החסוי.
אישור "סל המחיה" עשוי לתרום לאפוטרופוס בכך שלא יצטרך להגיש דו"ח כספי ערוך ע"י יועץ מס , אלא רק דו"ח עדכון חד שנתי (דו"ח העדכון פטור מתשלום שכר ביקורת דו"ח לאפוטרופוס הכללי.
את טופס הדו"ח השנתי שולח האפוטרופוס הכללי מידי שנה לאפוטרופסים, וכן ניתן להורידו מאתר משרד המשפטים/האפוטרופוס הכללי/טפסים.

חובת דיווח – הגשת דו"ח כספי ערוך ע"י יועץ מס:-
מפקח מטעם האפוטרופוס הכללי, בודק את הפרטה כולל "סל המחיה", שהגיש האפוטרופוס ומחליט האם  היקף רכושו של החסוי מצדיק הגשת דו"ח עדכון חד-שנתי בלבד ע"י האפוטרופוס, או האם האפוטרופוס נדרש להגיש דו"ח כספי ערוך ע"י יועץ מס.
האפוטרופוס הכללי מעביר לאפוטרופוס רשימת יועצי מס, ועליו לבחור אחד מהם לצורך הכנת הדו"ח.

הוראות בית משפט:-
בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשתו של האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או של צד מעוניין, ואף מיוזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל הנוגע למילוי תפקידו; וכן רשאי בית המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה. (סעיף 44 לחוק)

סמכויות האפוטרופוס ואישור בית משפט:-
האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי, מבלי שבית המשפט אישרן מראש:
1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;
2) השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
3) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק.
4) נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין.
5) נתינת ערבות.
6) פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור. (סעיף 47 לחוק)

השקעות כספיי החסוי:-
כספי החסוי, במידה שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, חייב האפוטרופוס להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות באחד הדרכים שקבע לכך שר המשפטים בתקנות או בדרך שהורה בית המשפט. (סעיף 50 לחוק)                  
יפית לוי , עו"ד ומגשרת
050-7680636
פקס': 077-3179176


עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר      
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז         
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloonaיום רביעי, 16 במרץ 2016

עו"ד נועם קוריס - האגודה לסוכרת נעורים בישראל

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר      
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז         
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס